คณาจารย์
ผศ.อำนาจ ไชยชุน

ผศ.อำนาจ ไชยชุน

Amnart Chaichun, Asst Prof., M.Sc .
หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์

รศ.ดร.จริยา อำคา เวลบาท

รศ.ดร.จริยา อำคา เวลบาท

Jariya Umka Welbat, Assoc. Prof., Ph.D.
รองหัวหน้าภาควิชาฯฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ผศ.พญ.วิไลวรรณ หม้อทอง

ผศ.พญ.วิไลวรรณ หม้อทอง

Wilaiwan Mothong, Asst Prof., M.D.

รศ.ดร.สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด

รศ.ดร.สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด

Sitthichai Iamsaard, Assoc. Prof., Ph.D.

ผศ.ดร.ธาริณี สวัสดิ์พาณิชย์

ผศ.ดร.ธาริณี สวัสดิ์พาณิชย์

Tarinee Sawatpanich, Asst Prof., Ph.D.

ดร.ทวุธ รัตนทิพย์

ดร.ทวุธ รัตนทิพย์

Tawut Rudtanatip, Ph.D.

ดร.อภิวัฒน์ ศิริโชติ

ดร.อภิวัฒน์ ศิริโชติ

Apiwat Sirichoat, Ph.D.

ดร.อนุสรา อารณะโรจน์

ดร.อนุสรา อารณะโรจน์

Anusara Aranarochana, Ph.D

อ.ดร. ธันยาภรณ์ เสนารายณ์

อ.ดร. ธันยาภรณ์ เสนารายณ์

รศ.ดร.ปาริฉัตร ประจะเนย์

รศ.ดร.ปาริฉัตร ประจะเนย์

Parichat Prachaney, Assoc. Prof., Ph.D.
รองหัวหน้าภาควิชาฯฝ่ายพัฒนาบุคลากร

รศ.พิพัฒน์พงษ์ แคนลา

รศ.พิพัฒน์พงษ์ แคนลา

Pipatphong Kanla, Assoc. Prof., M.Sc

ผศ.ดร.พญ.นวพร เตชาทวีวรรณ

ผศ.ดร.พญ.นวพร เตชาทวีวรรณ

Nawaporn Techataweewan, Asst Prof., M.D., Ph.D.

ผศ.ดร.นงนุช เอื้อบันฑิต

ผศ.ดร.นงนุช เอื้อบันฑิต

Nongnut Uabundit,Asst Prof., Ph.D.

ผศ.ดร.วราภรณ์ สาแก้ว

ผศ.ดร.วราภรณ์ สาแก้ว

Waraporn Sakaew, Asst Prof., Ph.D.

ผศ.ดร.สุภัจฉรี อรัญ

ผศ.ดร.สุภัจฉรี อรัญ

Supatcharee Arun,Asst Prof., Ph.D.

ดร.อารดา ไชยมูล

ดร.อารดา ไชยมูล

Arada Chaiyamoon, Ph.D.

ดร.เทวฤทธิ์ เบิกบาน

ดร.เทวฤทธิ์ เบิกบาน

Thewarid Berkban, Ph.D.

Prof. Hisatake Kondo, M.D., Ph.D.

Prof. Hisatake Kondo, M.D., Ph.D.

Overseas Professor (25 ธันวาคม 2563 - 24 มิถุนายน 2564)

รศ.ดร.วนัสนันท์ แป้นนางรอง

รศ.ดร.วนัสนันท์ แป้นนางรอง

Wanassanun Pannangrong, Assoc. Prof., Ph.D. รองหัวหน้าภาควิชาฯฝ่าย ป.ตรี

รศ.นพ.โกวิท ไชยศิวามงคล

รศ.นพ.โกวิท ไชยศิวามงคล

Kowit Chaisiwamongkol, Assoc. Prof., M.D.

ผศ.ดร.สมสุดา โสมอินทร์

ผศ.ดร.สมสุดา โสมอินทร์

Somsuda SomintaraAsst Prof., Ph.D

รศ.ดร.วิภาวี หีบแก้ว

รศ.ดร.วิภาวี หีบแก้ว

Wiphawi Hipkaeo, Assoc. Prof., Ph.D.

ดร.นิชาภา พันชะโก

ดร.นิชาภา พันชะโก

Nichapa Phunchago, Ph.D.

ดร.สุรางค์ ชมภู่

ดร.สุรางค์ ชมภู่

Surang Chomphoo, Ph.D.

ดร.รรินธร สัมฤทธิ์

ดร.รรินธร สัมฤทธิ์

Rarinthorn Samrid, Ph.D.

นพ.ตุลยณัฐ วรรณกุล

นพ.ตุลยณัฐ วรรณกุล

Tunyanat Wannakul, M.D.