คณาจารย์
รศ.ดร.ปาริฉัตร ประจะเนย์

รศ.ดร.ปาริฉัตร ประจะเนย์

Parichat Prachaney, Assoc. Prof., Ph.D.
รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์, รักษาการแทนรองหัวหน้าภาคฝ่ายงานบริการและพัฒนาอาจารย์ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ

ผศ.พญ.วิไลวรรณ หม้อทอง

ผศ.พญ.วิไลวรรณ หม้อทอง

Wilaiwan Mothong, Asst Prof., M.D.

รศ.ดร.จริยา อำคา เวลบาท

รศ.ดร.จริยา อำคา เวลบาท

Jariya Umka Welbat, Assoc. Prof., Ph.D.

ผศ.ดร.สมสุดา โสมอินทร์

ผศ.ดร.สมสุดา โสมอินทร์

Somsuda SomintaraAsst Prof., Ph.D

ผศ.ดร.นงนุช เอื้อบันฑิต

ผศ.ดร.นงนุช เอื้อบันฑิต

Nongnut Uabundit,Asst Prof., Ph.D.

ดร.ทวุธ รัตนทิพย์

ดร.ทวุธ รัตนทิพย์

Tawut Rudtanatip, Ph.D.

ดร.อภิวัฒน์ ศิริโชติ

ดร.อภิวัฒน์ ศิริโชติ

Apiwat Sirichoat, Ph.D.

ดร.อนุสรา อารณะโรจน์

ดร.อนุสรา อารณะโรจน์

Anusara Aranarochana, Ph.D

อ.ดร. ธันยาภรณ์ เสนารายณ์

อ.ดร. ธันยาภรณ์ เสนารายณ์

รศ.ดร.วนัสนันท์ แป้นนางรอง

รศ.ดร.วนัสนันท์ แป้นนางรอง

Wanassanun Pannangrong, Assoc. Prof., Ph.D.
รักษาการแทนรองฯ ฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรี

รศ.พิพัฒน์พงษ์ แคนลา

รศ.พิพัฒน์พงษ์ แคนลา

Pipatphong Kanla, Assoc. Prof., M.Sc

ผศ.ดร.พญ.นวพร เตชาทวีวรรณ

ผศ.ดร.พญ.นวพร เตชาทวีวรรณ

Nawaporn Techataweewan, Asst Prof., M.D., Ph.D.

รศ.ดร.สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด

รศ.ดร.สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด

Sitthichai Iamsaard, Assoc. Prof., Ph.D.

ผศ.ดร.วราภรณ์ สาแก้ว

ผศ.ดร.วราภรณ์ สาแก้ว

Waraporn Sakaew, Asst Prof., Ph.D.

ผศ.ดร.สุภัจฉรี อรัญ

ผศ.ดร.สุภัจฉรี อรัญ

Supatcharee Arun,Asst Prof., Ph.D.

ดร.อารดา ไชยมูล

ดร.อารดา ไชยมูล

Arada Chaiyamoon, Ph.D.

ดร.เทวฤทธิ์ เบิกบาน

ดร.เทวฤทธิ์ เบิกบาน

Thewarid Berkban, Ph.D.

Prof. Hisatake Kondo, M.D., Ph.D.

Prof. Hisatake Kondo, M.D., Ph.D.

Overseas Professor (25 ธันวาคม 2563 - 24 มิถุนายน 2564)

รศ.ดร.วิภาวี หีบแก้ว

รศ.ดร.วิภาวี หีบแก้ว

Wiphawi Hipkaeo, Assoc. Prof., Ph.D.
รักษาการแทนรองฯ ฝ่ายวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

รศ.นพ.โกวิท ไชยศิวามงคล

รศ.นพ.โกวิท ไชยศิวามงคล

Kowit Chaisiwamongkol, Assoc. Prof., M.D.

ผศ.อำนาจ ไชยชุน

ผศ.อำนาจ ไชยชุน

Amnart Chaichun, Asst Prof., M.Sc ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารด้านกายภาพสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ผศ.ดร.ธาริณี สวัสดิ์พาณิชย์

ผศ.ดร.ธาริณี สวัสดิ์พาณิชย์

Tarinee Sawatpanich, Asst Prof., Ph.D.

ดร.นิชาภา พันชะโก

ดร.นิชาภา พันชะโก

Nichapa Phunchago, Ph.D.

ดร.สุรางค์ ชมภู่

ดร.สุรางค์ ชมภู่

Surang Chomphoo, Ph.D.

ดร.รรินธร สัมฤทธิ์

ดร.รรินธร สัมฤทธิ์

Rarinthorn Samrid, Ph.D.

นพ.ตุลยณัฐ วรรณกุล

นพ.ตุลยณัฐ วรรณกุล

Tunyanat Wannakul, M.D.

  • Facebook Social Icon

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,

Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Khon Kaen University,

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

(+66)-4336-3173