คณาจารย์

รศ.ดร.วนัสนันท์ แป้นนางรอง

รศ.ดร.วนัสนันท์ แป้นนางรอง

Wanassanun Pannangrong, Assoc. Prof., Ph.D. รองหัวหน้าภาควิชาฯฝ่าย ป.ตรี

ผศ.พญ.วิไลวรรณ หม้อทอง

ผศ.พญ.วิไลวรรณ หม้อทอง

Wilaiwan Mothong, Asst. Prof., M.D.

รศ.ดร.สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด

รศ.ดร.สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด

Sitthichai Iamsaard, Assoc. Prof., Ph.D.

รศ.ดร.ธาริณี สวัสดิ์พาณิชย์

รศ.ดร.ธาริณี สวัสดิ์พาณิชย์

Tarinee Sawatpanich, Assoc. Prof., Ph.D.

ผศ.ดร.ทวุธ รัตนทิพย์

ผศ.ดร.ทวุธ รัตนทิพย์

Tawut Rudtanatip, Asst. Prof., Ph.D.

ผศ.ดร.อภิวัฒน์ ศิริโชติ

ผศ.ดร.อภิวัฒน์ ศิริโชติ

Apiwat Sirichoat, Asst. Prof., Ph.D.

ดร.อนุสรา อารณะโรจน์

ดร.อนุสรา อารณะโรจน์

Anusara Aranarochana, Ph.D.

นพ.ตุลยณัฐ วรรณกุล

นพ.ตุลยณัฐ วรรณกุล

Tunyanat Wannakul, M.D. ลาศึกษาต่อ

Prof. Hisatake Kondo, M.D., Ph.D.

Prof. Hisatake Kondo, M.D., Ph.D.

Overseas Professor (5 พฤศจิกายน 2564 - 30 เมษายน 2565)

ผศ.อำนาจ ไชยชุน

ผศ.อำนาจ ไชยชุน

Amnart Chaichun, Asst. Prof., M.Sc .
หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์

รศ.ดร.จริยา อำคา เวลบาท

รศ.ดร.จริยา อำคา เวลบาท

Jariya Umka Welbat, Assoc. Prof., Ph.D.
รองหัวหน้าภาควิชาฯฝ่ายบัณฑิตศึกษา

รศ.ดร.พญ.นวพร เตชาทวีวรรณ

รศ.ดร.พญ.นวพร เตชาทวีวรรณ

Nawaporn Techataweewan, Assoc. Prof., M.D., Ph.D.

ผศ.ดร.นงนุช เอื้อบันฑิต

ผศ.ดร.นงนุช เอื้อบันฑิต

Nongnut Uabundit, Asst. Prof., Ph.D.

ผศ.ดร.วราภรณ์ สาแก้ว

ผศ.ดร.วราภรณ์ สาแก้ว

Waraporn Sakaew, Asst. Prof., Ph.D.

ผศ.ดร.สุภัจฉรี อรัญ

ผศ.ดร.สุภัจฉรี อรัญ

Supatcharee Arun, Asst. Prof., Ph.D.

ผศ.ดร.อารดา ไชยมูล

ผศ.ดร.อารดา ไชยมูล

Arada Chaiyamoon, Asst. Prof., Ph.D.

ดร.เทวฤทธิ์ เบิกบาน

ดร.เทวฤทธิ์ เบิกบาน

Thewarid Berkban, Ph.D.

รศ.พิพัฒน์พงษ์ แคนลา

รศ.พิพัฒน์พงษ์ แคนลา

Pipatphong Kanla, Assoc. Prof., M.Sc
จิตอาสาสายผู้สอน

รศ.ดร.ปาริฉัตร ประจะเนย์

รศ.ดร.ปาริฉัตร ประจะเนย์

Parichat Prachaney, Assoc. Prof., Ph.D.
รองหัวหน้าภาควิชาฯฝ่ายพัฒนาบุคลากร

รศ.นพ.โกวิท ไชยศิวามงคล

รศ.นพ.โกวิท ไชยศิวามงคล

Kowit Chaisiwamongkol, Assoc. Prof., M.D.

ผศ.ดร.สมสุดา โสมอินทร์

ผศ.ดร.สมสุดา โสมอินทร์

Somsuda Somintara, Asst. Prof., Ph.D

รศ.ดร.วิภาวี หีบแก้ว

รศ.ดร.วิภาวี หีบแก้ว

Wiphawi Hipkaeo, Assoc. Prof., Ph.D.

ดร.นิชาภา พันชะโก

ดร.นิชาภา พันชะโก

Nichapa Phunchago, Ph.D.

ผศ.ดร.สุรางค์ ชมภู่

ผศ.ดร.สุรางค์ ชมภู่

Surang Chomphoo, Asst. Prof., Ph.D.

ดร.รรินธร สัมฤทธิ์

ดร.รรินธร สัมฤทธิ์

Rarinthorn Samrid, Ph.D.

ดร.ธันยาภรณ์ เสนารายณ์

ดร.ธันยาภรณ์ เสนารายณ์

อ.ดร.ประภาภรณ์ จัตุจันทร์

อ.ดร.ประภาภรณ์ จัตุจันทร์

Prapaporn Jattujan, Ph.D.