คณาจารย์
ผศ.พญ.วิไลวรรณ หม้อทอง

ผศ.พญ.วิไลวรรณ หม้อทอง

Wilaiwan Mothong, Asst Prof., M.D.
หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์

รศ.ดร.ปาริฉัตร ประจะเนย์

รศ.ดร.ปาริฉัตร ประจะเนย์

Parichat Prachaney, Assoc. Prof., Ph.D.
รองฯ ฝ่ายงานบริการและพัฒนาอาจารย์

รศ.ดร.จริยา อำคา เวลบาท

รศ.ดร.จริยา อำคา เวลบาท

Jariya Umka Welbat, Assoc. Prof., Ph.D.

ผศ.ดร.สมสุดา โสมอินทร์

ผศ.ดร.สมสุดา โสมอินทร์

Somsuda Somintara, Ph.D

ผศ.ดร.นงนุช เอื้อบันฑิต

ผศ.ดร.นงนุช เอื้อบันฑิต

Nongnut Uabundit,Asst Prof., Ph.D.

ผศ.ดร.สุภัจฉรี อรัญ

ผศ.ดร.สุภัจฉรี อรัญ

Supatcharee Arun,Asst Prof., Ph.D.

ดร.ทวุธ รัตนทิพย์

ดร.ทวุธ รัตนทิพย์

Tawut Rudtanatip, Ph.D.

ดร.อนุสรา อารณโรจน์

ดร.อนุสรา อารณโรจน์

Anusara Aranarochana, Ph.D

รศ.ดร.วนัสนันท์ แป้นนางรอง

รศ.ดร.วนัสนันท์ แป้นนางรอง

Wanassanun Pannangrong, Assoc. Prof., Ph.D.
รองฯ ฝ่ายวิชาการระดับปริญญาตรี

รศ.พิพัฒน์พงษ์ แคนลา

รศ.พิพัฒน์พงษ์ แคนลา

Pipatphong Kanla, Assoc. Prof., M.Sc

ผศ.ดร.พญ.นวพร เตชาทวีวรรณ

ผศ.ดร.พญ.นวพร เตชาทวีวรรณ

Nawaporn Techataweewan, Asst Prof., M.D., Ph.D.

รศ.ดร.สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด

รศ.ดร.สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด

Sitthichai Iamsaard, Assoc. Prof., Ph.D.

ผศ.ดร.วราภรณ์ สาแก้ว

ผศ.ดร.วราภรณ์ สาแก้ว

Waraporn Sakaew, Asst Prof., Ph.D.

ดร.สุรางค์ ชมภู่

ดร.สุรางค์ ชมภู่

Surang Chomphoo, Ph.D.

ดร.อารดา ไชยมูล

ดร.อารดา ไชยมูล

Arada Chaiyamoon, Ph.D.

ดร.เทวฤทธิ์ เบิกบาน

ดร.เทวฤทธิ์ เบิกบาน

Thewarid Berkban, Ph.D.

รศ.ดร.วิภาวี หีบแก้ว

รศ.ดร.วิภาวี หีบแก้ว

Wiphawi Hipkaeo, Assoc. Prof., Ph.D.
รองฯ ฝ่ายวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

รศ.นพ.โกวิท ไชยศิวามงคล

รศ.นพ.โกวิท ไชยศิวามงคล

Kowit Chaisiwamongkol, Assoc. Prof., M.D.

ผศ.อำนาจ ไชยชุน

ผศ.อำนาจ ไชยชุน

Amnart Chaichun, Asst Prof., M.Sc

ผศ.ดร.ธาริณี สวัสดิ์พาณิชย์

ผศ.ดร.ธาริณี สวัสดิ์พาณิชย์

Tarinee Sawatpanich, Asst Prof., Ph.D.

ดร.นิชาภา พันชะโก

ดร.นิชาภา พันชะโก

Nichapa Phunchago, Ph.D.

ดร.อภิวัฒน์ ศิริโชติ

ดร.อภิวัฒน์ ศิริโชติ

Apiwat Sirichoat, Ph.D.

ดร.รรินธร สัมฤทธิ์

ดร.รรินธร สัมฤทธิ์

Rarinthorn Samrid, Ph.D.

นพ.ตุลยณัฐ วรรณกุล

นพ.ตุลยณัฐ วรรณกุล

Tunyanat Wannakul, M.D.

  • Facebook Social Icon

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,

Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Khon Kaen University,

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

(+66)-4336-3173