top of page
รศ.ดร.สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด

Sitthichai Iamsaard, Assoc. Prof., Ph.D. รองหัวหน้าสาขาวิชาฯฝ่ายบัณฑิตศึกษา

รศ.ดร.สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด

Research Interest

  • Human musculoskeletal researches

  • Morphological sciences

  • Reproductive biology and biomedicine

  • Roles of tyrosine phosphorylation in the reproductive system

  • Effects of medicinal plants on reproductive toxicology

Publications

งานวิจัยตีพิมพ์ใน Journal ระดับชาติ ในฐาน TCI (ย้อนหลัง 5 ปี: ค.ศ. 2023-2019)      

1)Boonruangsri P, Chaisiwamonkol K, Iamsaard S, Arun S. Entrapment of posterior  divisions of the mandibular nerve by the lateral pterygoid muscle. Srinagarind Med J. 2019; 34(4): 324-327.  


งานวิจัยตีพิมพ์ใน Journal ระดับนานาชาติ ในฐาน ISI/ Scopus (ย้อนหลัง 5 ปี: ค.ศ. 2023-2019)


ค.ศ. 2023 

1)Iamsaard S, Kietinun S, Sattayasai J, Bunluepuech K, Wu AT, Choowong-In P. Prevention of seminal vesicle damage by Mucuna pruriens var. pruriens seed extract in chronic unpredictable mild stress mice. Pharm Biol. 2023; 61(1): 89-99. doi: 10.1080/13880209.2022.2157018. 

2)Poodendan C, Suwannakhan A, Chawalchitiporn T, Kasai Y, Nantasenamat C, Yurasakpong L, Iamsaard S, Chaiyamoon A. Morphometric analysis of dry atlas vertebrae in a northeastern Thai population and possible correlation with sex. Surg Radiol Anat. 2023; 45(2): 175-181. doi: 10.1007/s00276-022-03076-6. 

3)Kirisattayakul W, Kiatkitkul N, Trakulsantirat M, Munkong W, Pattum P, Iwanaga J, Shane Tubbs R, Chaiyamoon A, Iamsaard S. Anatomical characteristics and morphometric analyses of the internal carotid artery using retrospective angiographic images. Surg Radiol Anat. 2023. doi: 10.1007/s00276-023-03099-7. 

4)Samrid R, Iamsaard S, Kasai S, Pudenda C, Yannasithinon S, Sae-Jung S, Chaiyamoon A. Morphometric study and anatomical Variation with its incidence of foramina transversaria on the lower cervical vertebrae. Int. J. Morphol. 2023 ,41(1): 111-117.

 5)Maneenin C, Maneenin N, Jirapornkul C, Chaimontri C, Iamsaard S. Classification of sternocleidomastoid muscle variations and comparison of its incidence among populations. Int. J. Morphol. 2023 ,41(1): 175-180. 

6)Kasai Y, Paholpak P, Wisanuyotin T, Sukitthanakornkul N, Hanarwut P, Chaiyamoon A, Iamsaard S, Mizuno T. Response to: Incidence and Skeletal Features of Developmental Cervical and Lumbar Spinal Stenosis. Asian Spine J. 2023 (Letter) ;17(1):228-229. 

7)Yurasakpong L, Suwannakhan A, Kirisattayakul W, Samrid R, Iamsaard S, Limwachiranon J, Khanthiyong B, Tubbs RS, Iwanaga J, Chaiyamoon A. Topographical study of scapular foramina and scapular nutrient foramina in dried skeletons. Surg Radiol Anat. 2023 Mar 22. doi: 10.1007/s00276-023-03132-9.   


ค.ศ. 2022 

1)Kasai Y, Paholpak P, Wisanuyotin T, Sukitthanakornkul N, Hanarwut P, Chaiyamoon A, Iamsaard S, Mizuno T. Incidence and Skeletal Features of Developmental Cervical and Lumbar Spinal Stenosis. Asian Spine J. 2022. doi: 10.31616/asj.2022.0015. 

2)Tangsrisakda N, Kamollerd T, Taoto C, Bunsueb S, Chaimontri C, Choowong-In P, Lapyuneyong N, Wu AT, Thukhammee W, Wattanathorn J, Arun S, Sawatpanich T, Iamsaard S. Seed extract of Thai Mucuna pruriens (L.) DC. var. pruriens enhances sexual performance and improves male reproductive damages in ethanol-induced rats. J Ethnopharmacol. 2022; 292: 115219. doi: 10.1016/j.jep.2022.115219. 3)Lapyuneyong N, Tangsrisakda N, Choowong-In P, Chaisiwamongkol K, Uabundit N, Sawatpanich T, Arun S, Wu AT, Iamsaard S. Seed extract of Thai Mucuna pruriens reduced male reproductive damage in rats induced by chronic stress. Pharm Biol. 2022; 60(1): 374-383. doi: 10.1080/13880209.2022.2034896. 

4)Khanthiyong B, Arun S, Bunsueb S, Thongbuakaew T, Suwannakhan A, Wu AT, Iamsaard S, Chaiyamoon A. Alterations of serum biochemical parameters and tyrosine phosphorylation in kidney and liver of chronic stress-induced rats. Braz J Biol. 2022; 84: e254646. doi: 10.1590/1519-6984.254646. 

5)Kawvised S, Prabsattroo T, Munkong W, Pattum P, Iamsaard S, Boonsirichai K, Uttayarat P, Maikaeo L, Sudchai W, Kirisattayakul W. Polygonum odoratum leaf extract attenuates oxidative stress and cell death of Raw 264.7 cells exposed to low dose ionizing radiation. J Food Biochem. 2022; 46(4): e13909. doi: 10.1111/jfbc.13909. 

6)Arun S, Kamollerd T, Tangsrisakda N, Bunsueb S, Chaiyamoon A, Wu AT, Iamsaard S. Momordica charantia fruit extract with antioxidant capacity improves the expression of tyrosine-phosphorylated proteins in epididymal fluid of chronic stress rats. J Integr Med. 2022; 20(6): 534-542. doi: 10.1016/j.joim.2022.09.002. 

7)Sawatpanich T, Chaimontri C, Wu AT, Iamsaard S, Yannasithinon S. Dolichandrone serrulata flower improves seminal biochemical parameters and proteins in T2DM rats induced by a high-fat diet and streptozotocin. Pharm Biol. 2022; 60(1): 1935-1943. doi: 10.1080/13880209.2022.2124279.     


ค.ศ. 2021 

1)Choowong-In P, Sattayasai J, Boonchoong P, Poodendaen C, Wu AT, Tangsrisakda N, Sawatpanich T, Arun S, Uabundit N, Iamsaard S. Protective effects of Thai Mucuna pruriens (L.) DC. var. pruriens seeds on sexual behaviors and essential reproductive markers in chronic unpredictable mild stress mice. J Tradit Complement Med. 2021; 12(4): 402-413. doi: 10.1016/j.jtcme.2021.12.001. 

2)Poosekeaw P, Pairojkul C, Sripa B, Sa Ngiamwibool P, Iamsaard S, Sakonsinsiri C, Thanan R, Ungarreevittaya P. Adaptor protein XB130 regulates the aggressiveness of cholangiocarcinoma. PLoS One. 2021; 16(11): e0259075. doi: 10.1371/journal.pone.0259075. 

3)Lawal B, Tseng SH, Olugbodi JO, Iamsaard S, Ilesanmi OB, Mahmoud MH, Ahmed SH, Batiha GE, Wu ATH. Pan-Cancer Analysis of Immune Complement Signature C3/C5/C3AR1/C5AR1 in Association with Tumor Immune Evasion and Therapy Resistance. Cancers (Basel). 2021; 13(16): 4124. doi: 10.3390/cancers13164124. 

4)Uabundit N, Chaiyamoon A, Iamsaard S, Yurasakpong L, Nantasenamat C, Suwannakhan A, Phunchago N. Classification and Morphometric Features of Pterion in Thai Population with Potential Sex Prediction. Medicina (Kaunas). 2021; 57(11): 1282. doi: 10.3390/medicina57111282. 

5)Chaichun A, Yurasakpong L, Suwannakhan A, Iamsaard S, Arun S, Chaiyamoon A. Gross and radiographic appearance of porotic hyperostosis and cribra orbitalia in thalassemia affected skulls. Anat Cell Biol. 2021; 54(2): 280-284. doi: 10.5115/acb.20.323. 

6)Bunsueb S, Lapyuneyong N, Tongpan S, Arun S, Iamsaard S. Chronic stress increases the tyrosine phosphorylation in female reproductive organs: An experimental study. Int J Reprod Biomed. 2021; 19(1): 87-96. doi: 10.18502/ijrm.v19i1.8183. 

7)Choowong-In P, Sattayasai J, Poodendaen C, Iamsaard S. Decreased expression of AKAP4 and TyrPho proteins in testis, epididymis, and spermatozoa with low sexual performance of mice induced by modified CUMS. Andrologia. 2021; 53(3): e13977. doi: 10.1111/and.13977. 

8)Arun S, Chaiyamoon A, Lapyuneyong N, Bunsueb S, Wu AT, Iamsaard S. Chronic stress affects tyrosine phosphorylated protein expression and secretion of male rat epididymis. Andrologia. 2021; 53(3): e13981. doi: 10.1111/and.13981.  

9)Chaimontri C, Arun S, Sawatpanich T, Yannasithinon S, Tangsrisakda N, Bunsueb S, Wu AT, Iamsaard S. The effect of Dolichandrone serrulata (wall. ex DC.) Seem. flower extract containing antioxidant capacity and terpenoids on the male reproductive system. Andrologia. 2021; 53(3): e13966. doi: 10.1111/and.13966.

10)Chaiyamoon A, Yannasithinon S, Sae-Jung S, Samrid R, Thongbuakaew T, Iamsaard S. Anatomical Variation and Morphometric Study on Foramen Transversarium of the Upper Cervical Vertebrae in the Thai Population. Asian Spine J. 2021; 15(5): 557-565. doi: 10.31616/asj.2020.0406. 

11)Yannasithinon S, Chaimontri C, Sawatpanich T, Iamsaard S. Dolichandrone serrulata flower extract ameliorates male reproductive damages in type 2 diabetic rats. Andrologia. 2021; 53(2): e13911. doi: 10.1111/and.13911. 

12)Iamsaard S, Tongpan S, Yannasithinon S, Arun S, Wu ATH, Sukhorum W. Effect of chronic stress on expression and secretion of seminal vesicle proteins in adult rats. Andrologia. 2021; 53(1): e13800. doi: 10.1111/and.13800.  


ค.ศ. 2020 

1)Bunsueb S, Arun S, Chaiyamoon A, Wu AT-H, Iamsaard S. Overexpression of tyrosine phosphorylated proteins in reproductive tissues of polycystic ovary syndrome rats induced by letrozole. Asian Pac J Reprod. 2020; 9(6): 275–282. doi: http://dx.doi.org/10.4103/2305-0500.298775. 

2)Chaiyamoon A, Bunsueb S, Iamsaard S. Changes of tyrosine phosphorylation in liver and kidney of polycystic ovarian rats induced by letrozole. Int. J. Morphol. 2020; 38(4): 919-923. doi: http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022020000400919. 

3)Sampannang A, Arun S, Burawat J, Sukhorum W, Iamsaard S. Comparison of male reproductive parameters in mice with type 1 and type 2 diabetes. Clin Exp Reprod Med. 2020; 47(1): 20-33. doi: 10.5653/cerm.2020.00388. 

4)Sukhorum W, Umka Welbat J, Krutsri S, Iamsaard S. Protective effect of melatonin against methotrexate-induced testicular damage in the rat model: An experimental study. Int J Reprod Biomed. 2020; 18(5): 327-338. doi: 10.18502/ijrm.v13i5.7153. 

5)Wu ATH, Srivastava P, Yadav VK, Tzeng DTW, Iamsaard S, Su EC, Hsiao M, Liu MC. Ovatodiolide, isolated from Anisomeles indica, suppresses bladder carcinogenesis through suppression of mTOR/β-catenin/CDK6 and exosomal miR-21 derived from M2 tumor-associated macrophages. Toxicol Appl Pharmacol. 2020; 401: 115109. doi: 10.1016/j.taap.2020.115109. 

6)Bunsueb S, Tangsrisakda N, Wu ATH, Iamsaard S. Localization (and profiles) of tyrosinephosphorylated proteins in female reproductive organs of adult rats. Clin Exp Reprod Med. 2020; 47(3): 180-185. doi: 10.5653/cerm.2020.03573. 

7)Tangsrisakda N, Iamsaard S. Effect of ethanol on the changes in testicular protein expression in adult male rats. Andrologia. 2020; 52(10): e13784. doi: 10.1111/and.13784. 

8)Maneenin C, Maneenin N, Wanram S, Jirapornkul C, Mahiphot J, Iamsaard S. Intra-macro anatomical variations of the bronchial tree in an L2R2 pattern: Case report. Transl. Res. Anat. 2020; 21: 100078. doi: https://doi.org/10.1016/j.tria.2020.100078. 

9)Iamsaard S, Arun S, Burawat J, Yannasithinon S, Tongpan S, Bunsueb S, Lapyuneyong N, Choowong-In P, Tangsrisakda N, Chaimontri C, Sukhorum W. Evaluation of antioxidant capacity and reproductive toxicity of aqueous extract of Thai Mucuna pruriens seeds. J Integr Med. 2020; 18(3): 265-273. doi: 10.1016/j.joim.2020.03.003.  


ค.ศ. 2019 

1)Tongpan S, Sukhorum W, Arun S, Sawatphanich T, Iamsaard S. Valproic acid changes the expression of tyrosine-phosphorylated proteins in rat seminal vesicle. Andrologia. 2019; 51(7): e13303. doi: 10.1111/and.13303. 

2)Woraputtaporn W, Ananteerakul T, Iamsaard S, Namking M. Incidence of vertebral artery of aortic arch origin, its level of entry into transverse foramen, length, diameter and clinical significance. Anat Sci Int. 2019; 94(4): 275-279. doi: 10.1007/s12565-019-00482-6. 

3)Maneenin C, Lapyuneyong N, Tongpan S, Yannasithinon S, Burawat J, Maneenin N, Sukhorum W, Arun S, Iamsaard S. The alterations of microvasculature, tyrosine phosphorylation, and lipid peroxidation in kidney of rats treated with valproic acid. Int J Morphol. 2019; 37(1): 65-70. doi: http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022019000100065. 

4)Maneenin C, Maneenin N, Iamsaard S. Anatomical variations of thyroid glands in Northeastern-Thai embalmed cadavers. Int J Morphol. 2019; 37(1): 136-140. doi: http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022019000100136. 

5)Mahiphot J, Iamsaard S, Sawatpanich T, Sae-Jung S, Khamanarong K. A Morphometric Study on Subaxial Cervical Pedicles of Thai People. Spine (Phila Pa 1976). 2019; 44(10): E579-E584. doi: 10.1097/BRS.0000000000002920. 

6)Piyawattanametha N, Sopchokchai I, Chaisiwamongkol K, Kitkhuandee N, Sirataranon P, Iamsaard A. Appropriate concentration of Acetic Acid for the Preservation of Fresh Cadaveric Brains to be Used in Surgical Training: A Preliminary Study. Int J Morphol. 2019; 37(3): 1107-1110. doi: http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022019000301107. 

7)Sampannang A, Arun S, Burawat J, Sukhorum W, Iamsaard S. Expression of testicular phosphorylated proteins in types 1 and 2 diabetes mellitus in mice: An experimental study. Int J Reprod Biomed. 2019; 17(8): 567-576. doi: 10.18502/ijrm.v17i8.4822. 

8)Yannasithinon S, Iamsaard S. Alterations of morphology and phosphorylated protein expression in the seminal vesicles of diabetic mice. Andrologia. 2019; 51(10): e13406. doi: 10.1111/and.13406. 

9)Chaichun A, Burawat J, Arun S, Tongpan S, Kanla P, Sawatpanich T, Iamsaard S. Mimosine increases the expressions of tyrosine phosphorylated protein in mouse seminal vesicles. Int J Morphol. 2019; 37(4): 1463-1468. doi: http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022019000401463.

bottom of page