top of page
ติดต่อเรา

                       ห้องรับบริจาคร่างกาย

ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.ขอนแก่น 40002

สอบถามการบริจาคร่างกาย แจ้งชื่อผู้อุทิศร่างกายที่เสียชีวิต:

จันทร์-ศุกร์ ในเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.)

043-363-149

                     สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์

ชั้น 5 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.ขอนแก่น 40002

ในเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.)

043-363-173

bottom of page