หน่วยคลังกระดูกและการวิจัย

(Unit of Human Bone Warehouse for Research: UHBWR)

ระเบียบการขอใช้ห้องกระดูก

การขอใช้ห้องเพื่อทำ workshop

การขอใช้ห้องเพื่อทำวิจัย

คณะกรรมการ