หน่วยคลังกระดูกและการวิจัย

(Unit of Human Bone Warehouse for Research: UHBWR)

ระเบียบการขอใช้ห้องกระดูก

การข้อใช้ห้องเพื่อทำ workshop

การข้อใช้ห้องเพื่อทำวิจัย

คณะกรรมการ