หน่วยจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

Electron Microscopy Unit (EMU) 

พันธกิจ   วิจัย สอน บริการ แบบสัณฐานวิทยาโมเลกุล

ปรัชญา   หน่วยจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เป็นหน่วยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางจุลกายวิภาคศาสตร์ระดับเซลล์และองค์ประกอบภายในเซลล์และเนื้อเยื่อโดยใช้เทคนิคทางกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission electron microscope: TEM) และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope: SEM) เทคนิคทางห้องปฏิบัติการเริ่มจากแบบปกติทั่วไป ไปจนถึงเทคนิคอิมมูโนฮีสโตเคมีอิเล็กตรอนทั้งแบบ DAB technique และ Nanogold technique โดยหน่วยฯ มีความพร้อมทั้งการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา การวิจัย การบริการ ทั้งภายในคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และภายนอกหน่วยงาน เพื่อตอบโจทย์การศึกษาการวิจัยและการวินิจฉัยโรคในระดับนาโนสัณฐานวิทยา ให้ทันกับสภาวการณ์โลกปัจจุบัน

วิสัยทัศน์ ค้นหาและสร้างความเชื่อมั่น-เชื่อถือทางสัณฐานวิทยาระดับโมเลกุลให้สอดคล้องกับสภาวการณ์โลกปัจจุบัน

รายวิชาที่เปิดสอน   

  1. MD617730  LABORATORY TECHNIQUES IN TISSUE PREPARATION FOR SCANNING ELECTRON-MICROSCOPE   1 (0-3-2) ปริญญาโท-เอก

  2. MD617731  LABORATORY TECHNIQUES IN TISSUE PREPARATION FOR TRANSMISSION  ELECTRON- MICROSCOPE 1 (0-3-2) ปริญญาโท-เอก

  3. MD617736  IMMUNO-ELECTRON MICROSCOPY DAB TECHNIQUE 2 (1-3-6) ปริญญาโท-เอก

  4. MD617737  IMMUNO-ELECTRON MICROSCOPY NANOGOLD TECHNIQUE 2 (1-3-6) ปริญญาโท-เอก

งานบริการ  

043-363556

  • Facebook Social Icon

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,

Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Khon Kaen University,

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

(+66)-4336-3173