หลักสูตรที่เปิดสอน

Master Degree

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์

Doctoral Degree

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขากายวิภาคศาสตร์

สนใจศึกษาต่อกับเรา?