หลักสูตรที่เปิดสอน

Master Degree

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์

Doctoral Degree

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขากายวิภาคศาสตร์

สนใจศึกษาต่อกับเรา?
  • Facebook Social Icon

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,

Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Khon Kaen University,

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

(+66)-4336-3173