top of page
ระเบียบการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา

เพื่อให้การอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาเป็นไปดังเจตนารมณ์ของท่านและเกิดประโยชน์สูงสุด สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มีระเบียบในการรับบริจาคร่างกายดังนี้

 1. สาขาวิชาฯ จะรับบริจาคร่างกายเฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาและเสียชีวิตในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีษะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุบลราชธานี อุดรธานี และอำนาจเจริญ

 2. ไม่เป็นโรคติดต่ออันได้แก่ โรคเอดส์ โรคซิฟิลิส โรคไวรัสตับอักเสบชนิดบี โรคไวรัสตับอักเสบชนิดซี และโรคติดต่อร้ายแรงอื่น ๆ ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข โดยญาติจะต้องเป็นผู้ดำเนินการส่งตรวจเลือดเอง

 3. มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป - 85 ปี (นับจากวันที่มาบริจาค)

 4. ไม่เป็นผู้พิการทางร่างกายจนไม่เหมาะสมแก่การศึกษา เช่น แขนขาด ขาขาด หรือพิการแต่กำเนิดทำให้ร่างกายผิดรูป

 5. หากผู้อุทิศร่างกายหรือญาติต้องการจะยกเลิกการอุทิศร่างกาย กรุณาทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งไปยังสาขาวิชาฯ เพื่อแก้ไขข้อมูล และยกเลิกหนังสืออุทิศร่างกายต่อไป

 6. หลังจากสาขาวิชาฯ รับศพผู้อุทิศร่างกายเรียบร้อยแล้ว ถือว่าผู้อุทิศร่างกายเป็นทรัพย์สินของทางสาขาวิชาฯ การดำเนินการใดๆจะอยู่ในระเบียบของสาขาวิชาฯ ทั้งสิ้น

 7. รายละเอียดอื่นๆให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ และหัวหน้าสาขาวิชาฯ

ขั้นตอนการรับบริจาคร่างกาย
ผู้ประสงค์จะบริจาคร่างกาย ต้องมาด้วยตนเอง 
ที่สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เท่านั้น
 ทางสาขาวิชาฯ ไม่มีนโยบายรับบริจาคร่างกายผ่านระบบออนไลน์
 1. ขอรับแบบฟอร์มหนังสืออุทิศร่างกาย ที่มีลำดับคิว  วันที่   เดือน  ปี   ที่มาบริจาคร่างกายจากเจ้าหน้าที่ กรอกรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของผู้อุทิศร่างกาย พร้อมให้แจ้งญาติให้เรียบร้อย

 2. หลักฐานที่ต้องเตรียม ได้แก่ บัตรประชาชนฉบับจริง

 3. ยื่นแบบฟอร์มหนังสืออุทิศร่างกายและสำแดงตนแก่เจ้าหน้าที่  ที่หน่วยรับบริจาคร่างกาย ชั้น 4 สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เพื่อออกบัตรประจำตัว ในเวลาราชการเท่านั้น

 4. สำหรับผู้บริจาคร่างกายที่กรอกข้อมูลเสร็จและไม่รอรับบัตรประจำตัวผู้อุทิศร่างกาย  ทางสาขาวิชาฯ จะส่งบัตรของท่านไปตามที่อยู่ที่ท่านระบุไว้ในแบบฟอร์มหนังสืออุทิศร่างกาย

 5. หากท่านเปลี่ยนแปลงที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์  กรุณาแจ้งให้สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
  ทราบเพื่อที่จะได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลต่อ
  ไป
               สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                       ทรศัพท์  0-4336-3149, 0-4320-2426 ในเวลาราชการเท่านั้

ขั้นตอนการดำเนินการ

การดำเนินการมี 4 แบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ คือ

 • แบบที่ 1 ร่างเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ชำแหละ หลังจากศึกษาแล้ว ญาติสามารถนำกระดูกไปทำพิธีเองได้ หรือให้ทางสาขาวิชาฯ จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพให้ได้

 • แบบที่ 2 ร่างเพื่อทำเป็นโครงกระดูกไว้ศึกษา ญาติจะไม่ได้รับกระดูกคืน

 • แบบที่ 3 ร่างสำหรับแพทย์ในหลักสูตรแพทย์เชี่ยวชาญฝึกการผ่าตัด เมื่อฝึกเสร็จแล้วจะถูกจัดทำเป็นร่างโครงกระดูกไว้ศึกษา ญาติจะไม่ได้รับกระดูกคืน

 • แบบที่ 4 ร่างสำหรับสื่อการสอนอื่นๆ

สถานที่/ติดต่อ

ห้องรับบริจาคร่างกาย

ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

 

โทร. 043-363-149, 0-4320-2426 

ติดต่อได้ทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น.

หมายเหตุ: โทรศัพท์แจ้งการเสียชีวิตของผู้บริจาคร่างกาย ในช่วงเวลา 08.30 - 16.30 น. เท่านั้น

เวลาทำการ

8.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.

วันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ

bottom of page