top of page
ระเบียบการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา

เพื่อให้การอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาเป็นไปดังเจตนารมณ์ของท่านและเกิดประโยชน์สูงสุด สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มีระเบียบในการรับบริจาคร่างกายดังนี้

 1. สาขาวิชาฯ จะรับบริจาคร่างกายเฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาและเสียชีวิตในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีษะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุบลราชธานี อุดรธานี และอำนาจเจริญ

 2. ไม่เป็นโรคติดต่ออันได้แก่ ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบทุกชนิด ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (โรคเอดส์) และโรคติดต่อร้ายแรงอื่นๆ

 3. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์เป็นต้นไป

 4. ไม่เป็นผู้พิการทางร่างกายจนไม่เหมาะสมแก่การศึกษา เช่น แขนขาด ขาขาด หรือพิการแต่กำเนิดทำให้ร่างกายผิดรูป

 5. หากผู้อุทิศร่างกายหรือญาติต้องการจะยกเลิกการอุทิศร่างกาย กรุณาทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งไปยังภาควิชาฯ เพื่อแก้ไขข้อมูล และยกเลิกหนังสืออุทิศร่างกายต่อไป

 6. หลังจากภาควิชาฯรับศพผู้อุทิศร่างกายเรียบร้อยแล้ว ถือว่าผู้อุทิศร่างกายเป็นทรัพย์สินของทางภาควิชาฯ การดำเนินการใดๆจะอยู่ในระเบียบของภาควิชาฯทั้งสิ้น

 7. รายละเอียดอื่นๆให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ และหัวหน้าภาควิชาฯ

ขั้นตอนการรับบริจาคร่างกาย
ผู้ประสงค์จะบริจาคร่างกาย ต้องมาด้วยตนเอง 
ที่สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เท่านั้น
 1. หยิบบัตรคิวและติดต่อขอรับแบบฟอร์มจากเจ้าหน้าที่สาขาวิชาฯ ณ ห้องบริจาคร่างกาย

 2. กรอกแบบฟอร์มหนังสืออุทิศร่างกายและกรอกรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของผู้อุทิศร่างกาย พร้อมเซ็นชื่อรับรอง

 3. แนบเอกสารที่จำเป็น อันประกอบด้วย:

  1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ

  2. รูปถ่าย*หน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้วหรือใกล้เคียง จำนวน 2 รูป พร้อมเขียนชื่อหลังรูปถ่าย (ใช้ติดบนบัตรประจำตัวผู้บริจาค)

 4. ยื่นแบบฟอร์มอุทิศร่างกายและเอกสาร พร้อมสำแดงตนต่อเจ้าหน้าที่ฯ ที่ห้องรับบริจาคร่างกาย   ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อออกบัตรประจำตัวผู้อุทิศร่างกาย

*หมายเหตุ: หากไม่มีรูปถ่ายให้ยื่นบัตรประชาชนหรือเอกสารที่มีรูปและชื่อของผู้อุทิศร่างกาย

ขั้นตอนการดำเนินการ

การดำเนินการมี 4 แบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ คือ

 • แบบที่ 1 ร่างเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ชำแหละ หลังจากศึกษาแล้ว ญาติสามารถนำกระดูกไปทำพิธีเองได้ หรือให้ทางสาขาวิชาฯ จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพให้ได้

 • แบบที่ 2 ร่างเพื่อทำเป็นโครงกระดูกไว้ศึกษา ญาติจะไม่ได้รับกระดูกคืน

 • แบบที่ 3 ร่างสำหรับแพทย์ในหลักสูตรแพทย์เชี่ยวชาญฝึกการผ่าตัด เมื่อฝึกเสร็จแล้วจะถูกจัดทำเป็นร่างโครงกระดูกไว้ศึกษา ญาติจะไม่ได้รับกระดูกคืน

 • แบบที่ 4 ร่างสำหรับสื่อการสอนอื่นๆ

สถานที่/ติดต่อ

ห้องรับบริจาคร่างกาย

ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

 

โทร. 043-363-149 ติดต่อได้ทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น.

หมายเหตุ: โทรศัพท์แจ้งการเสียชีวิตของผู้บริจาคร่างกาย ในช่วงเวลา 08.30 - 16.30 น. เท่านั้น

เวลาทำการ

8.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น.

วันจันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ

bottom of page