top of page

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
มุ่งผลิตมหาบัณฑิต ให้มีความรู้ความเข้าใจในเชิงลึก หลักการและทฤษฎีในสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการทำวิจัยหรือปฏิบัติงานในสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ได้ โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นำมาประยุกต์ให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่ หรือวิธีการปฏิบัติงานใหม่ในสาขาวิชาได้อย่างสร้างสรรค์ 

ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย:       วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 

 • ภาษาอังกฤษ:   Master of Science Program in Anatomy 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

 • 38 หน่วยกิต       

รูปแบบของหลักสูตร

 • หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2

 • ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา

 • การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • อาจารย์ประจำของสถาบันอุดมศึกษา     

 • นักวิชาการด้านกายวิภาคศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • นักวิจัยหรือตำแหน่งงานต่าง ๆ ที่ต้องการความรู้ ความสามารถทางกายวิภาคศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รังสีการแพทย์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต หรือเทียบเท่า ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 มีความสามารถและศักยภาพในการทำวิทยานิพนธ์ คุณสมบัติอื่นนอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 • เป็นผู้ที่มีสุขภาพดีแข็งแรงดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคร้าย ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยมีแพทย์ปริญญารับรอง

 • เป็นผู้มีความประพฤติดี

 • ผู้สมัครต้องผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษตามที่กำหนดไว้ ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 66/2559 หรือตามประกาศที่จะปรับปรุง 

การสอบคัดเลือก
ภาคต้น รอบที่ 1
ภาคปลาย
bottom of page