รายนามสถาบันที่เป็นเจ้าภาพ การจัดประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 43

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลงทะเบียนประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

วันที่ 5-7 พ.ค 2564 

Deadline for Abstract Submission

26-Feb-2021

Deadline for Early Bird Registration

26-Feb-2021

Registration

until 04-May-2021

Conference Dates

05-May-2021 to 07-May-2021

Check flight 

  • Facebook Social Icon

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,

Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Khon Kaen University,

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

(+66)-4336-3173