นักศึกษาปริญญาโท

Master degree student

%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8

อรวรรณ สีนาค

%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%

ชยากร เถาโต

635070024-7

%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2595%25E0%25B8

รติมา คูณหอม

635070027-1

%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%

อาทิตยา นนทะเสน

635070006-9

JS_edited.jpg

จุฑาพร เเสนป้อ

%3DEkri_edited.jpg

ธนพร อะโนศรี

615070032-6

ชฎาพร .jpg

ชฎาพร ไชยมนตรี

615070011-4

%2525E0%2525B8%252584%2525E0%2525B8%2525

คมสรรค์ บรรเรืองทอง

605070007-4

%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%

โอบนิธิ ดลละคร

625070005-0

สโรยา .jpg

โสรยา แก้วงาม

615070014-8

  • Facebook Social Icon

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,

Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Khon Kaen University,

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

(+66)-4336-3173