“ฉันเป็นครู...

ตายแล้วก็ขอเป็นครูต่อไป”

- พระยาอุปกิตศิลปสาร,

อาจารย์ใหญ่ท่านแรกของประเทศไทย

Medicine_KKU_Thai_Emblem.png

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Khon Kaen University

  • Facebook

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,

Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Khon Kaen University,

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

(+66)-4336-3173