top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

อบรมการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ได้จัดอบรมการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope: SEM) ให้กับบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงบุคคลภายนอก เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ หน่วยจุลทรรศน์อิเล็กตรอน สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นดู 113 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page