top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

สาขากายวิภาคศาสตร์สนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า

สาขากายวิภาคศาสตร์ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับ ปริญญาเอก ได้แก่ นางสาวเจนจิราลัย พันธ์ภักดิ์ นางสาวธนพร อะโนศรี นางสาวเบญจพร แสงนาค นางสาวโสรยา แก้วงาม นายธีรชน กมลเลิศ และ ระดับปริญญาโท ได้แก่ นางาวจิราวดี ไชยทุม นางสาวปาริกา หาญอาวุธ นางสาวอรวรรณ สีนาค นางสาวสุพรรษา ญาณไพศาลนางสาวณัฐรดา สุกิจธนกรกุล นายชยากร เถาโต ได้ไปนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า (oral presentation) ในงานประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 45 (AAT45) ระหว่างวันที่ 3-5 พ.ค. 2566 ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ดู 106 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page