top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ นางสาวกรรวี สุวรรณโคตร

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ นางสาวกรรวี สุวรรณโคตร นักศึกษาปริญญาเอก สาขากายวิภาคศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรางวัลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคะแนนรวมผลงานการตีพิมพ์สูงสุด เป็นอันดับที่ 2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาเอก โดยงาน GSKKU Fair 2023 หอเกียรติยศบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคปลายปีการศึกษา2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมาดู 94 ครั้ง
bottom of page