top of page

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ นางสาวกรรวี สุวรรณโคตร

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ นางสาวกรรวี สุวรรณโคตร นักศึกษาปริญญาเอก สาขากายวิภาคศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรางวัลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคะแนนรวมผลงานการตีพิมพ์สูงสุด เป็นอันดับที่ 2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาเอก โดยงาน GSKKU Fair 2023 หอเกียรติยศบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคปลายปีการศึกษา2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมาดู 126 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page