กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 1 Basic Anatomy 1

ราคา 250 บาท

กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 2 Basic Anatomy 2

ราคา 250 บาท

คู่มือปฏิบัติการและหนังสือภาพ ประสาทกายวิภาคศาสตร์

Laboratory Guide and Colour Atlas of NEUROANATOMY

ราคา 500 บาท

ขั้นตอนการสั่งซื้อหนังสือ

1. ซื้อด้วยตนเองที่

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในเวลาราชการ

2. สั่งซื้อออนไลน์

  • ชำระเงินผ่านเลขที่บัญชี 

  • โดยมีค่าจัดส่งผ่านไปรษณีย์ แบบลงทะเบียน เล่มละ 50 บาท 

  • เมื่อชำระเงินแล้ว แจ้งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ สำหรับการจัดส่งมาที่

  • email:  onuksr@kku.ac.th หรือ

  • line:    12345_bass

  • เมื่อทำการจัดส่งแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งหลักฐานกลับทาง email

  • Facebook Social Icon

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,

Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Khon Kaen University,

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

(+66)-4336-3173