นายสมชาย โชติญาณ

ผู้ช่วยนักวิจัย

1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2565

อ.ดร.สาวิตรี ปักการะโต

นักวิจัย

1 เมษายน 2564– 31 พฤษภาคม 2564

  • Facebook Social Icon

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,

Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Khon Kaen University,

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

(+66)-4336-3173