นักศึกษาบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์

ปภัชญา พาอ่อนตา

637070007-1

First year Doctoral degree student prapatchaya.pa@kkumail.com

อรวรรณ สีนาค

635070028-9

First year Master degree student orrawan@kkumail.com

อาทิตยา นนทะเสน

635070006-9

First year Master degree student noathitaya@kkumail.com

ศรัญญา ทองพันธ์

627070008-8

Second year Doctoral degree student ploi_ladiipa@hotmail.com

จุฑาพร เเสนป้อ

625070016-5

Second year Master degree student jutaporns@kkumail.com

อนุสรา คำเนตร

617070005-3

Third year Doctoral degree student anussara.kam@kkumail.com

ธนพร อะโนศรี

615070032-6

Third year Master degree student tanapornanosri@gmail.com

ณัฐพล ลาภยืนยง

615070012-2

Third year Master degree student natthapol.lapyuneyong@gmail.com

นุชรีพร นิลเลิศ

607070006-0

Fourth year Doctoral degree student nutchareeporn16@gmail.com

คมสรรค์ บรรเรืองทอง

605070007-4

Fourth year Master degree student sun_fuso@hotmail.com

ธีรชน กมลเลิศ

637070006-3

First year Doctoral degree student therachon_k@kkumail.com

รติมา คูณหอม

635070027-1

First year Master degree student ratima_kh@kkumail.com

ปาริกา หาญอาวุธ

635070005-1

First year Master degree student parikaha@kkumail.com

อรษา แสนโน

627070002-0

Second year Doctoral degree student sa.aurasa@kkumail.com

โอบนิธิ ดลละคร

625070005-0

Second year Master degree student oabnithiatlakorn@kkumail.com

จุฑาทิพย์ ศิริศิลป์

617070004-5

Third year Doctoral degree student juthathipsi@kkumail.com

โสรยา แก้วงาม

615070014-8

Third year Master degree student soraya_km@kkumail.com

ชฎาพร ไชยมนตรี

615070011-4

Third year Master degree student Chadaporn_chaimontri@kkumail.com

อรรถพล ปิดสายะ

607070002-8

Graduated

สุทธิดา บุญสืบ

637070005-5

First year Doctoral degree student sudtida.b@kkumail.com

ชยากร เถาโต

635070024-7

First year Master degree student chayakorntaoto@kkumail.com

ปุญชรัสมิ์ ปานนิล

635070002-7

First year Master degree student ppuncharatsm@kkumail.com

เปรมฤดี เห็มหา

627070001-2

Second year Doctoral degree student prem_hemha@kkumail.com

นารีลักษณ์ ตั้งศรีศักดา

617070011-8

Third year Doctoral degree student nareelakt@hotmail.com

กรรวี สุวรรณโคตร

617070003-7

Third year Doctoral degree student kornrawee_ann@yahoo.com

พิทักษ์ ศรีสน

615070013-0

Third year Master degree student pitak.s@kkumail.com

เบญจพร แสงนาค

615070001-7

Third year Master degree student Benchaporn.s@kkumail.com

นัตยา ศรีตะวัน

607070001-0

Graduated

  • Facebook Social Icon

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,

Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Khon Kaen University,

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

(+66)-4336-3173