top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะการนำเสนอ การเขียน และการอ่าน ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิจัยขั้นพื้นฐาน

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 รศ.ดร. สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ได้เป็นวิทยากรในโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะการนำเสนอ การเขียน และการอ่าน ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิจัยขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมหน่วยคลังกระดูกเพื่อการวิจัย ชั้น 7 อาคารเรียนรวม ให้แก่นักศึกษาบัณฑิตใหม่ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักศึกษาสามารถความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การนำเสนอผลงาน และการเขียนงานวิจัยต่อไปดู 28 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page