top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

เสวนาแนวทางการเพิ่มจำนวนนักศึกษาและบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 รศ.ดร. สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด รองหัวหน้าสาขากายวิภาคศาสตร์และประธานหลักสูตรฯ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเสวนาแนวทางการเพิ่มจำนวนนักศึกษาและบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนและโอกาสพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาด้านปรีคลินิก ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี ผศ.ดร. สมสุดา โสมอินทร์ และ อ.ดร. ประภาภรณ์ จัตุจันทร์ ได้เข้าร่วมรับฟังในการสัมมนาครั้งนี้ด้วย ณ  ห้องสมาคมศิษย์เก่า อาคารเรียนรวม ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์


ดู 25 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page