top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

เปิดรับร่างผู้บริจาคร่างกายที่เสียชีวิต ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ขณะนี้ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เปิดรับร่างผู้บริจาคร่างกายที่เสียชีวิต ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ภายใต้มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น

จึงขอรับร่างผู้บริจาคร่างกายที่ญาติแสดงผลการตรวจโควิด-19 ของผู้เสียชีวิตที่แสดงผล non-detected จากการทำ nasopharyngeal swab ด้วยเทคนิค PCR ที่ตรวจไว้ไม่เกินใน 7 วัน หลังจากเสียชีวิต และเป็นไปตามระเบียบการบริจาคร่างกายเดิมที่ได้แจ้งไว้แล้ว


รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 043-202426 ในวันเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)ดู 25 ครั้ง

Comments


bottom of page