top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

เปิดรับบริจาคร่างกาย ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแจ้งการเปิดรับบริจาคร่างกาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 63)


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เริ่มคงที่และมีแนวโน้มอัตราการติดเชื้อรายใหม่ลดลง ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมามีแนวโน้มดีขึ้นเป็นลำดับ


ฝ่ายสาธารณสุขจึงได้ประเมินภาพรวมของสถานการณ์ ปรับระดับพื้นที่ และผ่อนคลายมาตรการต่างๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไปตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์ ทางภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอเปิดรับบริจาคร่างกาย ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ภายใต้มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดขอนแก่น


สำหรับผู้ที่ประสงค์จะมาบริจาคร่างกายจะต้องปฏิบัติดังนี้

1. ผู้มาบริจาคร่างกายต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยมีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย โดยเข็มที่ 2 ไม่น้อยกว่า 28 วัน

2. ผู้มาบริจาคร่างกายต้องลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”หรือหมอชนะในการเข้าออกสถานที่ของหน่วยรับบริจาคร่างกาย

3. ผู้มาบริจาคร่างกายต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยให้ความร่วมมือในการ สวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้ารับแบบฟอร์มบริจาคร่างกาย

4. ผู้บริจาคร่างกายต้องนั่งโต๊ะที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้โดยเว้นระยะห่างบุคคลอย่างน้อยหนึ่งเมตร


หมายเหตุ: บุคคลที่มาบริจาคร่างกายกำหนดรับได้ 50 ราย/วัน


รายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ https://www.anatomymdkku.com/donatecad


โทร. 043-202426 ในวันเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)ดู 52 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page