top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

“เทคนิคการอ่านตีความภาษาอังกฤษในงานเขียนวิทยาศาสตร์อย่างง่าย”

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 8.30-12.00 น. รศ.ดร. สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการการอบรมภายใต้หัวข้อ “เทคนิคการอ่านตีความภาษาอังกฤษในงานเขียนวิทยาศาสตร์อย่างง่าย” แก่นักศึกษาระดับ ปริญญาโท ประจำปี 2566 เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ เพื่อให้มีทักษะและความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยตีพิมพ์ต่างๆ ก่อนเปิดการศึกษา


ดู 59 ครั้ง

Comments


bottom of page