top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ 2567

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่บุคคลากรสาขาวิชาปรีคลินิคและคลินิก คณะแพพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร. จริยา อำคา เวลบาท หัวหน้าสาขาวิชาฯ ร่วมกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาฯ


ดู 50 ครั้ง
bottom of page