top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

ขอแสดงความยินดีกับ Prof. Hisatake Kondo ที่ได้รับรางวัล World’s Top 2% Scientists 2021

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ Professor Hisatake Kondo ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดอันดับแนวหน้าของโลก นักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุดติด Top 2% ของโลก (World’s Top 2% Scientists by Stanford University) ปี 2021 จำแนกตามผลกระทบการอ้างอิงตลอดอาชีพวิทยาศาสตร์ (career-long citation impact) โดยใช้ค่า c-score ประเภท Career-long data ใช้ข้อมูลอ้างอิง ตั้งแต่ปี 1996-2021


ซึ่งการคัดเลือกและจัดอันดับนี้ประเมินจากการวิเคราะห์ ผลกระทบงานวิจัยจากการอ้างอิงบทความที่ตีพิมพ์จากฐานข้อมูล Scopus ตั้งแต่ปี 1996 – 2020 โดยใช้ตัวชี้วัดที่หลากหลาย เช่น Citation, co-authorship, และ h-index เป็นที่น่ายินดีว่า นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดอันดับแนวหน้าของโลก ถึง 35 คน


ที่มา https://th.kku.ac.th/118292/?fbclid=IwAR0kvvtw03sdAjHp9JB_D7Fsz4HCHFtohHdKZU0iVKnhk4DJPe0iGCjri4I

ดู 60 ครั้ง
bottom of page