• Surang Chomphoo

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวุธ รัตนทิพย์

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวุธ รัตนทิพย์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านประสบความสำเร็จในอาชีพ ได้รับใบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ จากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาดู 13 ครั้ง