top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ต้อนรับนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ ไชยชุน รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับ นิสิตสหกิจศึกษา (นางสาวพรพรรณ เกิดแสง นายเจษฎาพรภรณ์ นาคสิงห์ และนายนวพล เกิดบัว) คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเรียนรู้และฝึกฝนจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (work-based learning) ณ หน่วยคลังกระดูกเพื่อการวิจัย สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รองศาสตราจารย์สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด ผู่ช่วยศาสตราจารย์อารดา ไชยมูล และ อาจารย์รรินธร สัมฤทธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ดู 104 ครั้ง

Comentários


bottom of page