top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

สาขากายวิภาคศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาขีดความสามารถฯ 2567

อัปเดตเมื่อ 3 มิ.ย.

สาขากายวิภาคศาสตร์ ขอแสดงความชื่นชม และยินดีกับคณาจารย์ประจำสาขาที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาขีดความสามารถในการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งประกอบด้วย ระดับปริญญาโทจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร. วิภาวี หีบแก้ว, ผศ.ดร. สุรางค์ ชมภู่, รศ.ดร. ธารณี สวัสดิ์พาณิชย์ และ ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 ท่าน คือ อ.ดร. อนุสรา อารณะโรจน์ดู 44 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page