top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2566

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กรรวี สุวรรณโคตร ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับเงิน กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญเอก ประจำปี 2566 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทบานิพนธ์ รศ.ดร. จริยา อำคา เวลบาท ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKu Science Park) เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมาดู 44 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page