• Surang Chomphoo

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพล ลาภยืนยง

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพล ลาภยืนยง นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมาดู 55 ครั้ง