top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนัตยา ศรีตะวัน

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนัตยา ศรีตะวัน นักวิจัยหลังปริญญาเอก ได้รับรางวัล ศาสตราจารย์อลิซาเบธ ซี ครอสบี สำหรับผลงานวิชาการแบบบรรยายยอดเยี่ยมด้านประสาทวิทยาศาสตร์ ณ งานประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 (44th AAT Annual Conference) ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกดู 124 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page