top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ขอขอบคุณ อ.นพ.ดร.จารุพงษ์ แสงบุญมี

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ขอขอบคุณ อ.นพ.ดร.จารุพงษ์ แสงบุญมี

จากภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “How to write Review article" สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก สาขากายวิภาคศาสตร์ ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมกิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย ชั้น 4 อาคารเรียนรวม โดยมี รศ.ดร.จริยา อำคา เวลบาท รองหัวหน้าภาควิชาฯ เป็นผู้มอบของที่ระลึก

ดู 127 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page