• Surang Chomphoo

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวุธ รัตนทิพย์

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวุธ รัตนทิพย์ ในโอกาสได้รับทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติดู 18 ครั้ง