top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

พิธีไหว้ครูใหญ่ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูใหญ่ประจำปี 2566 โดยมี รศ.ดร. จริยา อำคา เวลบาท หัวหน้าสาขาวิชาฯ ร่วมกับคณาจารย์และตัวแทนจากนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขากายวิภาคศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ดู 213 ครั้ง
bottom of page