top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

พิธีทำบุญและตักบาตร ณ ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 รศ.ดร. สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก สาขากายวิภาคศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญและตักบาตร ณ ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สัตว์ทดลองที่ใช้ในการศึกษาวิจัยต่างๆ ซึ่งทางศูนย์ฯได้ทำการจัดเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง





ดู 28 ครั้ง
bottom of page