• Surang Chomphoo

งานปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษาสาขากายวิภาคศาสตร์ ประจำปี 2565

คณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ได้จัดงานปฐมนิเทศและต้อนรับน้องใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมาดู 51 ครั้ง