ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอนุสรา คำเนตร ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (oral presentation)

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอนุสรา คำเนตร นักศึกษาบัณฑิต ระดับปริญญาเอก ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ในการนำเสนอผลงานวิจัย ประเภทบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน" วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร


ดู 35 ครั้ง0 ความคิดเห็น
  • Facebook Social Icon

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,

Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Khon Kaen University,

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

(+66)-4336-3173