top of page

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอนุสรา คำเนตร ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (oral presentation)

อัปเดตเมื่อ 21 ก.ย. 2564

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอนุสรา คำเนตร นักศึกษาบัณฑิต ระดับปริญญาเอก ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ในการนำเสนอผลงานวิจัย ประเภทบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน" วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร


ดู 98 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับ นายพิทักษ์ ศรีสน

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายพิทักษ์ ศรีสน นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา หัวข้อวิทยานิพ

留言


bottom of page