ค้นหา
  • Surang Chomphoo

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอนุสรา คำเนตร ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (oral presentation)

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอนุสรา คำเนตร นักศึกษาบัณฑิต ระดับปริญญาเอก ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ในการนำเสนอผลงานวิจัย ประเภทบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน" วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร


ดู 45 ครั้ง0 ความคิดเห็น