ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาบัณฑิต ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานวิจัยดู 70 ครั้ง0 ความคิดเห็น
  • Facebook Social Icon

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,

Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Khon Kaen University,

123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

(+66)-4336-3173