top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

ขอแสดงความยินดีกับ Prof. Hisatake Kondo

สาขากายวิภาคศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ Prof. Hisatake Kondo อาจารย์พิเศษประจำสาขากายวิภาคศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร ด้านสร้างผลงานทางวิชาการ ในงาน “๖๐ ปี แห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคม” ในวาระครบ ๖๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ดู 59 ครั้ง
bottom of page