top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นารีลักษณ์ ตั้งศรีศักดา และ รศ.ดร. สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด

อัปเดตเมื่อ 19 ก.ย. 2566

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นารีลักษณ์ ตั้งศรีศีกดิ์ดา และ รศ.ดร. สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด ที่ได้รับการพิจารณาจัดสรร ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ ภายใต้การยื่นข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีนักศึกษา ปริญญาโท ของสาขากายวิภาคศาสตร์ ที่ผ่านการพิจารณาผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การให้ทุนดังกล่าว 2 คน ได้แก่ นายยุทธพงษ์ พัดจร และ นายนวพล เกิดบัว ตามลำดับ
ดู 496 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Komentar


bottom of page