top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด

สาขากายวิภาคศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด ในโอกาสที่ได้รับการดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขากายวิภาคศาสตร์


ดู 43 ครั้ง
bottom of page