top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ระดับเพชร ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยที่เป็นผู้มีผลงานโดดเด่นในด้านวิชาการ และมีผลงานวารสารวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติดู 482 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page