• Surang Chomphoo

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จริยา อำคา เวลบาท

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จริยา อำคา เวลบาท ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2563


ดู 47 ครั้ง