ค้นหา
  • Surang Chomphoo

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จริยา อำคา เวลบาท

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จริยา อำคา เวลบาท

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลที่ 2 ประจำปี 2564 ประเภทผลงาน Biomedical Research อายุ 40 ปีขึ้นไปดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น