top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จริยา อำคา เวลบาท

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จริยา อำคา เวลบาท

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลที่ 2 ประจำปี 2564 ประเภทผลงาน Biomedical Research อายุ 40 ปีขึ้นไปดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

留言


bottom of page