ค้นหา
  • Surang Chomphoo

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จริยา อำคา เวลบาท

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จริยา อำคา เวลบาท

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลที่ 1 ประจำปี 2563 ประเภทผลงาน Biomedical Research อายุ 40 ปีขึ้นไปดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น