• Surang Chomphoo

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อภิวัฒน์ ศิริโชติ

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อภิวัฒน์ ศิริโชติ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
ดู 50 ครั้ง