top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปุญชรัสมิ์ ปานนิล

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปุญชรัสมิ์ ปานนิล

นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมาดู 26 ครั้ง
bottom of page