top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ ไชยชุน หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รองศาตราจารย์นวพร เตชาทวีวรรณ รองศาสตราจารย์ธาริณี สวัสดิ์พาณิชย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวุธ รัตนทิพย์ ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมาดู 71 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page