top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ปี 2566

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์ น.ส. กรรวี สุวรรณโครต และน.ส รษา แสนโน และมหาบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์ นายคมสรรค์ บรรเรืองทอง น.ส ปุณชรัสมิ์ ปานนิล และนายชยากร เถาโต ที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่นดู 423 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page