top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ปี 2565

สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์ น.ส. นุชรีพร นิลเลิศ นายปัณณวัฒน์ ชูวงศ์อินทร์ และมหาบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์ นายณัฐพล ลาภยืนยง นายโอบนิธิ ดรละคร และน.ส. จุฑาพร แสนป้อ ที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดู 72 ครั้ง

Comentários


bottom of page