top of page
  • รูปภาพนักเขียนSurang Chomphoo

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ปี 2564

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์ น.ส.นัตยา ศรีตะวัน น.ส.นารีลักษณ์ ตั้งศรีศักดา น.ส.อนุสรา คำเนตร น.ส.จุฑาทิพย์ ศิริศิลป์ และมหาบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์ น.ส.ธนพร อะโนศรี น.ส.โสรยา แก้วงาม น.ส.ชฎาพร ไชยมนตรี น.ส.เบญจพร แสงนาค และนายพิทักษ์ ศรีสน ที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 12 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่นดู 137 ครั้ง

Comentarios


bottom of page